Pravila MMM! Open and win nagradne igre

“MMM! Hape dhe fito”

ORGANIZATOR

 

ČLAN 1.

MMM! Open and win nagradna igra “ MMM Hape dhe fito” (u daljem tekstu: MMM! Open and win), u svrhu promocije proizvoda koje distribuira, organizuje COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - KOSOVO L.L.C, PRISTINA, Laplje Selo, Kilometri i Peste i Rr. Prishtine-Shkup, PIB

7007149 (u daljem tekstu: Organizator), a u skladu sa odredbama ovih Pravilima (u daljem tekstu:

Pravila).

ZVANIČNI NAZIV LOYALTY PROGRAMA

ČLAN 2.

Zvanični naziv MMM! Open and win nagradna igra“ MMM Hape dhe fito”.

 

TERITORIJA

ČLAN 3.

MMM! Open and win nagradna igra će biti organizovan na teritoriji Kosova.

 

TRAJANJE I STUPANJE NA SNAGU PRAVILA MMM! OPEN AND WIN NAGRADNE IGRE

 

ČLAN 4.

 

MMM! Open and win nagradna igra će početi 03.10.2018. godine i trajaće do 30.11.2018. godine. Početak i kraj rokova za unos kodova za učešće u MMM! Open and win nagradnoj igri su bliže opisani u članu 7. u daljem tekstu ovih Pravila.

 

PROMOTIVNA PAKOVANJA I SVRHA ORGANIZOVANJA MMM! OPEN AND WIN NAGRADNE IGRE

 

ČLAN 5.

 

Sledeći proizvodi i pakovanja učestvuju u MMM! Open and win nagradnoj igri (u daljem tekstu: Promotivna pakovanja): Coca-Cola i Coca Cola Zero pakovani u plastičnu nepovratnu bocu od 1,25L i 2L (u daljem tekstu: PET). Promotivna pakovanja će biti prepoznatljiva po promotivnim etiketama na kojima će se nalaziti kratak opis MMM! Open and win nagradne igre .

Coca-Cola je registrovani zaštitni znak koji pripada The Coca-Cola Company.

Svrha organizovanja ovog MMM! Open and win nagradne igre je promocija proizvoda koje Organizator distribuira.


 

PRAVO UČEŠĆA

ČLAN 6.

 

Sva lica (fizička lica) sa prebilavištem na Kosovu imaju pravo da učestvuju u MMM! Open and win nagradnoj igri , izuzev lica zaposlenih kod Organizatora, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u promociji MMM! Open and win nagradna igra, zaposlenih u prodajnim objektima koji prodaju Promotivna pakovanja, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rodjena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Organizator oslobadja svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom.

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahodjenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

MEHANIZAM UČESTVOVANJA U MMM! OPEN AND WIN NAGRDANOJ IGRI

 

ČLAN 7.

Da bi učestvovali u MMM! Open and win nagradnoj igri potrebno je da potrošači najpre izvrše registraciju na sajtu www.cocacola-kos.com prateći potrebne korake, te zatim unesu kod koji je moguće uočiti na poleđini plastičnih zatvarača na PET promotivnom pakovanju. Početak roka za registraciju i unos kodova je 03.10.2018. godine počev od 00.00 časova, a završetak roka za unos kodova je 30.11.2018. godine u 24:00 časova. Kada korisnik unese kod, može da zavrti virtualni točak i da osvoji jednu od ponudjenih nagrada. Odmah nakon okretanja točka učesnik će dobiti obaveštenje o tome da li je osvojio nagradu, kao i informaciju da je isporuka nagrade na kućnu adresu u roku od maksimum 90 dana. Dobitni kod se izvlači kompijuterskim putem nasumičnim izborom uz korišćenje algoritma. Prilikom uručenja nagrade dobitnik mora, predstavniku organizatora ili licu ovlašćenom od strane organizatora za uručenje nagrade, potpisati izjavu o primanju nagrade.

Svaki učesnik može uneti koliko god želi kodova.

Činom registracije i prihvatanja pravila MMM! Open and win nagradne igre na sajtu Organizatora, potrošač stiče svojstvo učesnika, kao i sva prava i obaveze navedene u ovim Pravilima.

Organizator ne odgovara za tehničke smetnje ili prekide u finkcionisanju internet saobraćaja.

Svi lični podatci, koje prilikom registracije ili unošenja podataka za dostavu nagrada unesu učesnici, će biti čuvani u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti i korišćeni isključivo u cilju provere ispunjenosti uslova za učestvovanje i isporuku nagrada, kao i za namenu opisanu u članu 10. ovih Pravila ukoliko dobitnik za to da saglasnost.


OPIS NAGRADAA I VREDNOST NAGRADA N

ČLAN 8.

U MMM! Open and win nagradnoj igri će dobitnicima biti podeljeni sledeće nagrade:

  • Male šerpe – 2210 kom
  • Velike šerpe – 1130 kom
  • Tiganji – 960 kom
  • Štapni blenderi – 800 kom
  • Mikseri – 800 kom

Broj nagradaa je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim Pravilima.

 

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREDAJA NAGRADA

ČLAN 10.

U slučaju da ne uspe da uspostavi kontakt sa dobitnikom koristeći telefon koji je dobitnik uneo u sistem, Organizator će nastojati da ga kontaktira više puta ali se ovim Pravilima neobavezuje na više od jednog pokušaja. Ukoliko na opisani način Organizator ne uspe da uspostavi kontakt sa dobitnikom ni u roku od 10 dana od dana okončanja MMM! Open and win nagradne igre, dobitnik gubi pravo na nagradu.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju Pravila, ili koji su prevarom ili na bilo koji drugi nedozvoljen način ili način koji se protivi duhu svrhe MMM! Open and win nagradne igre , došli u posed kodova.

Prilikom uručenja nagrade dobitnik mora potpisati i otpremnicu kojom potvrdjuje da mu je nagrada uručena, a u suprotnom nema pravo na uručenje nagrade.

Pre predaje nagrade, od dobitnika može biti zatraženo da potpiše Izjavu o saglasnosti za korišćenje bez naknade imena, slike i video zapisa uručenja isključivo u svrhu promocije MMM! Open and win nagradne igre, a čije davanje dobitnici mogu odbiti. Davanje saglasnosti ne predstavlja uslov za dodelu nagrade.


ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA OKO VLASNIŠTVA

ČLAN 11.

 

Eventualni sporovi izmedju učesnika u vezi vlasništva nad kodovima ili zatvaračima, ne utiču na princip da će Organizator dodieliti nagradu licu koje Organizatoru bude podnielo takav zahtev u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Organizator bude primio nakon isteka MMM! Open and win nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predvidjenih ovim Pravilima smatraće se nevažećim.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

 

ČLAN 12.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada.

Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u MMM! Open and win nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

TROŠKOVI

 

ČLAN 13.

Organizator će snositi troškove isporuke nagrada na kučnu adresu. Organizator neće snositi troškove učestvovanja u MMM! Open and win nagradnoj igri , ako takvi postoje.

 

DOSTUPNOST PRAVILA

ČLAN 14.

Svaka zainteresovana strana može dobiti kopiju Pravila o svom trošku, u prostorijama Organizatora čija je adresa navedena u članu 1. ovih Pravila. Za informacije učesnici mogu pozvati info-telefon 038 540 690 svakog radnog dana od 8:00 do 16:00h, za vreme trajanja MMM! Open and win nagradne igre.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

ČLAN 15.

Pravila MMM! Open and win nagradna igra će biti objavljena na sajtu www.cocacola-kos.com i delimično publikovana na marketinškom materijalu na prodajnim mestima i Promotivnim pakovanjima.

SPOROVI

ČLAN 16.

Svaki spor izmedju Organizatora i bilo kog učesnika promocije, rešavaće nadležni sudovi u Prištini.

 

PREKID NAGRADNE IGRE

ČLAN 17.

MMM! Open and win nagradna igra može biti prekinut u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Organizatora usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da vodi MMM! Open and win nagradnu igru, ostvari komunikaciju sa učesnicima ili obezbedi nagrade. Organizator će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu MMM! Open and win nagradne igre i razlozima na adekvatan način. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Organizator neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u MMM! Open and win nagradnoj igri.

 

U Prištini, __.08.2018.

 

 

O R G A N I Z A T O R

 

COCA-COLA HBC-KOSOVO LLC PRISTINA